บุคลากร

นายเกียรติพล บุญหล่อ
ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

ว่าที่ ร.ต. คมกริช สายพิณ
ศศ.บ. เทคโนโลยีและสื่อสาร

นางศิรินณา  ดอนชัย
ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ

นางสาวทิพยดา  สาระชาติ
กศ.ม. ภาษาอังกฤษ

นางศรีอุดร  ศิริปริญญานันท์
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา

นางสาวขนิษฐา  ดาโรจน์
ค.บ. ภาษาไทย

นางสาวปรานี  ศรีมันตะ
ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ

นายณราวิตญ์  มีดี
ศศ.ม. ภาษาไทย

ว่าที่ ร.ต.อัครวินท์  พละศักดิ์ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ

นายชารินทร์  ลาฤทธิ์
ค.ม. การบริหารการศึกษา

นายเอกฉัตร  พลรัตน์
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

นางสรัญญา  งามสัมพันธฤทธิ์ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

นายธานินทร์  สันตะวงษ์
วท.บ. เคมี

นายภัทรพนธ์ ไชยคำภาวีราธัชวท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์

นางสาววรางคณา  สายใหม
วท.ม. วิทยาศาสตรศึกษา

นางสาวณภัสภรณ์  บุตรเงิน
บช.บ. การบัญชี

นางสาวชนิศากาญจน์  ธรรมวัติน.บ. นิติศาสตรบัณฑิต

นางสาวสุธาสินี  หาญชนะ
ศศ.บ. ประวัตศาสตร์

นางสาวดวงกมล สุริยงค์
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

นางสาวนฤมล  ดวงชาทม
ศศ.ม. นวัตกรรมการท่องเที่ยว

นางสาวปาริฉัตร หารคำอุ้ย
ค.บ. ภาษาอังกฤษ

นางสาวดวงกมล สุริยงค์
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

นางสาวกฤติกา  แตงโสภา
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

นายพงษ์ศักดิ์  พร้อมสุข

นายบัญชา  หาแก้ว

นางสาวอรอนงค์  โพธิ์พรหม